Saarioinen - Lempiruokayhteisö

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä, osapuolet ja vastuunjako

Rekisterin pitäjä on Saarioinen Oy, Järvensivuntie 1, 33100 Tampere

Digitalist Group on vastuussa yhteisössä olevan tiedon arkistoimisesta ja henkilötietojen hävittämisestä hankkeen päätyttyä.

2. Yhteyshenkilö
Henkilö: Siiri Koivumäki
Yritys: Saarioinen Oy
Osoite: Järvensivuntie 1, 33100 Tampere
Sähköposti: palaute@saarioinen-lempiruokayhteiso.fi
 
3. Rekisterin nimi
Lempiruokayhteisön jäsenrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteisössä tehtävään tutkimukseen sekä asiakkaiden osallistamiseen. Saarioinen käyttää jäsenten yhteisössä antamia vastauksia ja tietoja tuotteidensa, palveluidensa ja markkinointinsa kehittämiseen.  Saarioinen voi käyttää rekisterin tietoja myös asiakasviestintään esimerkiksi uusista tuotteista.

Saarioinen voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin se takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
1) Käyttäjän antamat henkilötiedot
     a) Käyttäjätunnus
     b) Sähköpostiosoite
     d) Osoitetiedot
     e) Muut mahdolliset käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
2) Käyttäjän antamat sosiodemografiset tiedot
     a) Sukupuoli
     b) Syntymävuosi
     c) Ammatti
     d) Lasten määrä ja iät
3) Kyselytutkimustiedot: käyttäjän vastaukset kyselyihin tai muihin yhteisössä toteutettuihin aktiviteetteihin (esim. verkkokeskustelut)

6. Tutkimustoiminta ja asiakastiedot

Yhteisön jäsenten tutkimustoiminnan (kyselyvastaukset, keskustelupalstojen kommentit sekä muissa tehtävissä annetut vastaukset) käsitellään luottamuksellisesti eikä jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsenet antavat Saarioisille oikeuden yhdistää yhteisössä antamansa vastaukset Saarioisilla olemassa olevaan, yhteisöstä tai muualta saatuun asiakastietoon (esim. nimi- ja osoitetietoon) jos tähän on erityinen syy (esimerkiksi palkkioiden lähetys). Henkilötietojen yhdistämisestä muihin kuin palkitsemistarkoituksiin ilmoitetaan jäsenille etukäteen.   

Yhteisössä jaettua tietoa voidaan käyttää asiakkaan analysointiin ja profilointiin, jotta Saarioinen kykenee luomaan asiakassegmenttejä ja asiakasprofiileja tuotteiden, palveluiden, konseptien ja markkinoinnin kehittämisen tueksi.

7 Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteisössä tietoja kerätään rekisteröitymislomakkeen, käyttäjän vastaamien kyselyjen, yhteisössä käytävien keskustelujen tai muiden tutkimusaktiviteettien kautta sekä Saarioisten asiakasrekisteristä.

8 Tietoturva

Henkilötietoja ei tallenneta manuaalisesti. 

Sähköisesti tallennettu tieto: Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jäsenten henkilötietoja säilytetään salasanalla ja palomuurilla suojatussa pilvipalvelussa ja/tai tietokannassa.

9  Jäsenen oikeudet 
Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Saarioisille osoitteeseen PL 108, 33101 Tampere. Jäsen voi kerran vuodessa käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksissa (markkinointitoimenpiteiksi lasketaan tässä myös yhteisöä koskeva viestintä). Tällainen kielto voidaan milloin tahansa toimittaa Saarioisille edellä mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) myös oikeus halutessaan pyytää tietojensa käsittelyn estämistä tai rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Henkilöllä on koska tahansa mahdollisuus irtisanoutua yhteisön jäsenyydestä yhteisösivustolla kohdassa Omat tiedot ja Irtisanoutuminen. Tällöin henkilöön liittyvät tiedot yhteisössä poistetaan/anonymisoidaan.